ระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน กรมปศุสัตว์

จำนวนโคนมในจังหวัดเชียงใหม่ (ข้อมูล ณวันที่ 20 กันยายน 2561)

จำนวนโคนม 48,842 ตัว จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม 1,066 ราย

จำนวนโคเนื้อในจังหวัดเชียงใหม่ (ข้อมูล ณวันที่ 20 กันยายน 2561)

จำนวนโคเนื้อ 128,080 ตัว จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ 12,011 ราย

จำนวนกระบือในจังหวัดเชียงใหม่ (ข้อมูล ณวันที่ 20 กันยายน 2561)

จำนวนกระบือ 42,715 ตัว จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือ 4,723 ราย