สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ 25 อำเภอ

อำเภอ

ปศุสัตว์อำเภอ

 

การติดต่อ

1. อำเภอเมืองเชียงใหม่
นายทรงศักดิ์ ศรีอำพร

ที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่ ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ : 053-326190 โทรสาร : 053-326190

Email: amp5001@dld.go.th

http://maungcm.blogspot.com/2009/07/blog-post_21.html

2. อำเภอจอมทอง

นายเดชา หารตันกูล ที่ว่าการอำเภอจอมทอง ถนนเชียงใหม่-ฮอด อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ : 053-342311

Email: amp5002@dld.go.th
3. อำเภอแม่แจ่ม
    ที่ว่าการอำเภอแม่แจ่ม ถนนสุดสนิท อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ : 053-485111 โทรสาร : 053-485111

Email: amp5003@dld.go.th
4. อำเภอเชียงดาว
นายจิรพงษ์ แซ่ตั้ง 70 หมู่ที่ 4 บ้านวังจ๊อม ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ : 053-455428 โทรสาร : 053-455428

Email: amp5004@dld.go.th

http://chiangdao-livestock.blogspot.com/
5. อำเภอดอยสะเก็ด
นายอาทิตย์ ยอดคำลือ

ที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ด หมู่ 3 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ : 053-292220 โทรสาร : 053-292268

Email: amp5005@dld.go.th

http://doisaket-livestock.blogspot.com/

6. อำเภอแม่แตง
นายบุญชู ช่างปัด

57/1 ม.7 ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ : 053 - 470343 โทรสาร : 053 - 470343

Email: amp5006@dld.go.th

http://maetang-livestock.blogspot.com/

7. อำเภอแม่ริม
   

ที่ว่าการอำเภอแม่ริม ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

Email: amp5007@dld.go.th

http://maerimlivestock.blogspot.com/

8. อำเภอสะเมิง
นายศักดิ์ชาย บุณยราศรัย

ที่ว่าการอำเภอสะเมิง ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

Email: amp5008@dld.go.th

9. อำเภอฝาง

นายกิตติศักดิ์ มะรินทร์

ที่ว่าการอำเภอฝาง ถนนโชตนา อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ : 053-451730 โทรสาร : 053-451730

Email: amp5009@dld.go.th

http://fanglivestockoffice.blogspot.com/

10. อำเภอสารภี
นายอดุลย์ สุขแสวง

19 หมู่ที่ 1 ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่่
โทรศัพท์ : 053-321144 โทรสาร : 053-321144

Email: amp5010@dld.go.th

http://pasusadsaraphee.blogspot.com/

11. อำเภอแม่อาย
   

ที่ว่าการอำเภอแม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

Email: amp5018@dld.go.th

http://maeailivestockoffice.blogspot.com/

12. อำเภอพร้าว
สมชาย ประเสริฐชีวะ

ที่ว่าการอำเภอพร้าว ถนนรอบเวียงด้านใต้ ต.เวียง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

Email: amp5011@dld.go.th

http://praolivestockoffice.blogspot.com/

13. อำเภอสันป่าตอง
นายโกสินทร์ อินจันทร์

62 หมู่ 9 ถนนเชียงใหม่-ฮอด ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ : 053-311836 โทรสาร : 053-311836

Email: amp5012@dld.go.th

14. อำเภอสันกำแพง
นายสุรชัย พรหมมา

121 หมู่ 1 ต.ทรายมูล อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ : 053-331754 โทรสาร : 053-331754

Email: amp5013@dld.go.th

15. อำเภอสันทราย
นายมงคล สิทธิรักษ์

ที่ว่าการอำเภอสันทราย 5 หมู่ 5 ต.สันทรายหลวง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ : 053-350050 โทรสาร : 053-350050

Email: amp5014@dld.go.th

http://sansai5014.blogspot.com/

16. อำเภอหางดง
   

133 หมู่ 3 ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ : 053-442371 โทรสาร : 053-442371

Email: amp5015@dld.go.th

http://hangdong55.blogspot.com/

17. อำเภอฮอด
นายจำรัส มะโนลิ

289 ม.10 ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

Email: amp5016@dld.go.th

http://hoddld.blogspot.com/

18. อำเภอดอยเต่า
นายอุดม แดงติ๊บ

4 หมู่ 3 ต.ท่าเดื่อ อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่

Email: amp5019@dld.go.th

http://dlddoitao.blogspot.com/

19. อำเภออมก๋อย
นายวิรัช เสริฐศรี

109 ถ.เจริญทัศนา ม.1 ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ : 053-467165

Email: amp5017@dld.go.th

20. อำเภอเวียงแหง
นายชัฐ สัทธรรมนุวงศ์

250 หมู่ที่ 5 ต.แสนไห อ. เวียงแหง จ.เชียงใหม่

Email: amp5020@dld.go.th

21. อำเภอไชยปราการ
นายพุฒิพงค์ ขุนเงิน

500 หมู่ 3 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ : 053-871434 โทรสาร : 053-871434

Email: amp5021@dld.go.th

http://amp502100.siam2web.com/?cid=867047

22. อำเภอแม่วาง
นายเปรมวุธ สินานนท์

ที่ว่าการอำเภอแม่วาง ถนนสันป่าตอง - แม่วิน หมู่ 1 ต.บ้านกาด อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ : 053-928108

Email: amp5022@dld.go.th

http://meawangdld.blogspot.com/

23. อำเภอแม่ออน
นายสฤษฎิ์รัตน์ ใจสุดา

ที่ว่าการอำเภอแม่ออน ถนนเชียงใหม่ - แม่ออน ต.ออนกลาง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ : 053-929015

Email: amp5023@dld.go.th

http://newmaeon.blogspot.com/

24. อำเภอดอยหล่อ
นายชัยวัฒน์ ศรีทองอินทร์

ที่อยู่ที่ว่าการอำเภอดอยหล่อ ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ : 053-326190 โทรสาร : 053-326190

Email: amp5024@dld.go.th

25. อำเภอกัลยาณิวัฒนา
นายพรชัย อารีวงศ์

ที่ว่าการอำเภอกัลยาณิวัฒนา ต.แจ่มหลวง อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่

Email: amp5025@dld.go.th