เผยแพร่บทความ/ งานวิจัย
รายงานผลการวิจัย

การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำนมควายรองรับปรับเปลี่ยนการเลี้ยงควายของเกษตรกรภาคเหนือตอนบนสู่ฟาร์มควายผลิตเนื้อและนม : ผู้วิจัย นายอนุชาติ คำมา, ว่าที่ร้อยตรีอภิวัฒน์ ธนารัตน์ และนายเฉลิมพล ศรีโพลา (รายละเอียด) (23 สิงหาคม 2562)