เอกสารเผยแพร่
  • เอกสารประกอบการเสวนา เรื่อง "ขายอาหารสัตว์และยาสัตว์อย่างไรไม่ให้ถูกจับ"

ไฟล์ที่ 1, ไฟล์ที่ 2, ไฟล์ที่ 3

  • การเลี้ยงกระบือ

เอกสารเผยแพร่ ความรู้เรื่อง การเลี้ยงกระบือ
ผู้เรียบเรียง นางอัญชลี ณ เชียงใหม่ กลุ่มงานกระบือ กองบำรุงพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์
จัดพิมพ์โดย กองปศุสัตว์สัมพันธ์ ฉบับพิมพ์ครัง้ที่ 2 พ.ศ.2545


  • การเลี้ยงโคขุน
เอกสารคำแนะนำ เรื่อง การเลี้ยงโคขุน
โดย นายสว่าง อังกุโร
กลุ่มวิจัยและพัฒนาระบบฟาร์มปศุสัตว์
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
พิมพ์โดย สำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2546  • การเลี้ยงโคเนื้อ
เอกสารคำแนะนำ การเลี้ยงโคเนื้อ
เรียบเรียงโดย นายยอดชาย ทองไทยนันท์
นายไพโรจน์ ศิริสม ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก
และนายสว่าง อังกุโร สำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
พิมพ์โดย กองปศุสัตว์สัมพันธ์
ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ.2546

  • พันธุ์สัตว์
เอกสารคำแนะนำ เรื่อง พันธุ์สัตว์
เรียบเรียงโดย กองบำรุงพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์
พิมพ์โดย สำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์กรมปศุสัตว์
ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 (ปรับปรุง)พ.ศ.2546

  • ไก่ไข่อินทรีย์
เอกสารเผยแพร่ ความรู้เรื่อง ไก่ไข่อินทรีย์
ผู้เรียบเรียง ศูนย์ปศุสัตว์อินทรีย์ กรมปศุสัตว์
จัดพิมพ์โดย กรมปศุสัตว์

  • คู่มือการเก็บตัวอย่าง
เอกสารเผยแพร่ คู่มือการเก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ (สพ.ญ.ประวีณ์นุต สุนะ)

  • คู่มือการเก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์
เอกสารเผยแพร่ คู่มือการเก็บตัวอย่าง (สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ)