การพัฒนาบุคลากร
  • แผนพัฒนารายบุคคล(IDP)ตามการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2561

    รอบที่ 1/2561
    แบบฟอร์มที่ IDP: A แผนพัฒนารายบุคคล(excel, pdf)
    แบบฟอร์มที่ IDP: B pdf

    การวางแผน

การดำเนินงาน

การประเมินผลการเรียนรู้

การติดตามการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน