การพัฒนาบุคลากร
 • แผนพัฒนารายบุคคล(IDP)ตามการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2562

  รอบที่ 2/2562
  แบบฟอร์มที่ IDP: A แผนพัฒนารายบุคคล(excel, pdf)

 • แบบฟอร์มที่ IDP: B pdf

  การวางแผน

การดำเนินงาน

การประเมินผลการเรียนรู้

การติดตามการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน

 • แผนพัฒนารายบุคคล(IDP)ตามการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2562

  รอบที่ 1/2562
  แบบฟอร์มที่ IDP: A แผนพัฒนารายบุคคล(excel, pdf)

 • แบบฟอร์มที่ IDP: B pdf

  การวางแผน

การดำเนินงาน

การประเมินผลการเรียนรู้

การติดตามการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน

 • แผนพัฒนารายบุคคล(IDP)ตามการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2561

  รอบที่ 2/2561
  แบบฟอร์มที่ IDP: A แผนพัฒนารายบุคคล(excel, pdf)

 • แบบฟอร์มที่ IDP: B pdf

  การวางแผน

การดำเนินงาน

การประเมินผลการเรียนรู้

การติดตามการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน

 • แผนพัฒนารายบุคคล(IDP)ตามการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2561

  รอบที่ 1/2561
  แบบฟอร์มที่ IDP: A แผนพัฒนารายบุคคล(excel, pdf)
  แบบฟอร์มที่ IDP: B pdf

  การวางแผน

การดำเนินงาน

การประเมินผลการเรียนรู้

การติดตามการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน