การพัฒนาบุคลากร
  • แผนพัฒนารายบุคคล(IDP)ตามการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2561

    รอบที่ 1/2561
    1. แบบฟอร์มที่ IDP: A แผนพัฒนารายบุคคล(excel, pdf)