กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
       
   

นายสุวิทย์ ประชุม
นายสัตวแพทย์ ชำนาญการ

   
   
  นายอุทัย ชัยชนะทอง
สัตวแพทย์อาวุโส

นายดวงจันทร์ ใจจันทร์
สัตวแพทย์ ชำนาญงาน

นางสาวประวณ์นุต สุนะ
นายสัตวแพทย์ ปฏิบัติการ

 
   
  นางสาวภัทรานิษฐ์ นาบุญ
นักวิชาการสัตวบาล
นางสาวเยาวลักษณ์ ละคร
นักวิชาการสัตวบาล
นางสาวรัตนวลี ลังกากาศ
เจ้าพนักงานสัตวบาล