ฝ่ายบริหารทั่วไป
       
    นายอนุวัฒน์ อุประดิษฐ์
สัตวแพทย์อาวุโส
   
   
  นางเตือนจิตต์ พวงไม้มิ่ง
จพง.การเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางระเบียบ ใส่แก้ว
จพง.การเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางวริศรา เตจ๊ะนา
จพง.ธุรการ ปฏิบัติงาน
 
         
   
  นางสาวศรีพร วิญญูรัตน์
เจ้าพนักงานสัตวบาล
นางสาวสุจิตรา สิงห์แก้ว
พนักงานพิมพ์
นางสาวสะโรทัย สมบัติเชื้อ
พนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์
 
     
  นายอนุพงษ์ บุญสูนย์
พนักงานขับรถ
นายปรีชา ใจคำ
พนักงานขับรถ