กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์

       
    นายอนุวัฒน์ อุประดิษฐ์
สัตวแพทย์อาวุโส
   
     
    นางสาวมนัสวี ไทยาภิรมย์
นายสัตวแพทย์ชำนาญการ
นายสมโภช เขื่อนชัยวงศ์
เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน
 
   
  นายภาณุวัชร สุภามูล
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
นางสาวอรวรรณ ปัญโยกาศ
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวกฐิน ลอก๊ะ
นักจัดการงานทั่วไป