กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
       
    นายมงคล ศรีจันทร์
นายสัตวแพทย์ ชำนาญการพิเศษ
   
     
  นายพิทัศน์ วิศัทวัฒนา
สัตวแพทย์ ชำนาญงาน
นางสาวณัฐฌา สาททอง
นายสัตวแพทย์ ปฏิบัติการ
   
   
  ว่าที่ร้อยตรี ศาสตรา พิมพ์จินดา
เจ้าพนักงานสัตวบาล
นายณรงค์ชัย กิติมา
เจ้าพนักงานสัตวบาล
นางสาวกชพร ชุมนุมพร้อม
เจ้าพนักงานสัตวบาล
 
   
  นางยุพิน โตวิจักษณ์ชัยกุล
พนักงานพิมพ์
นางสาวธนัญชนก บังวัล
เจ้าพนักงานสัตวบาล
นางสาวพรพิมล ยาวิละ
พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล