กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์
       
    นายวีระพงษ์ พลสยม
นักวิชาการสัตวบาล ชำนาญการ
   
   
  นายผ่านฟ้า ณ เชียงใหม่
สัตวแพทย์ อาวุโส
นางพิศมัย ไชยโย
เจ้าพนักงานสัตวบาล ชำนาญงาน
นายอนุชาติ คำมา
นักวิชาการสัตวบาล ปฏิบัติการ
 
       
    นางสาวจิราวรรณ อินตุ่น
เจ้าพนักงานสัตวบาล