โครงสร้างการบริหารงาน

       
    นายพงศ์พัฒน์  ขัตพันธุ์
ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่
   
นายอนุวัฒน์ อุประดิษฐ์ นายมงคล ศรีจันทร์ นายสุวิทย์ ประชุม นายวีระพงษ์ พลสยม นายอนุวัฒน์ อุประดิษฐ
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
การพัฒนาปศุสัตว์
ห้วหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้า
ปศุสัตว์
หัวหน้ากลุ่มเทคโนโลยี
การปศุสัตว์
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
       
    สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ
25 อำเภอ
   
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์
กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
กลุ่มเทคโนโลยีการปศุสัตว์
ฝ่ายบริหารทั่วไป
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ 25 อำเภอ