Download แบบฟอร์ม

แบบสอบสวนโรค
แบบสอบสวนโรคกรณีสัตว์ปีกป่วยตาย
แบบสอบสวนโรคกรณีสัตว์ป่วยตาย

งานผสมเทียม

การนำสัตว์ปีกเข้าเลี้ยงใหม่

ขอจัดตั้งสถานกักกันสัตว์เอกชน

สถานพยาบาลสัตว์

การเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก

การเฝ้าระวังโรคปากและเท้าเปื่อย

การสร้างสถานภาพฟาร์มปลอดโรค
 • หลักเกณฑ์การรับรองและสร้างสถานภาพฟาร์มปลอดโรคบรูเซลโลซิส
 • วิธีการดำเนินการรับรองสถานภาพฟาร์มปลอดโรค

การสร้างสถานภาพฟาร์มปลอดโรค
 • โรคบรูเซลโลซิสในแพะ แกะ FD 3/1
 • โรคบรูเซลโลซิส ในโคนม โคเนื้อ และกระบือ สำหรับทำพันธุ์ FD 3/2
 • โรคทูเบอร์คูโลซิสในโคนม โคเนื้อสำหรับทำพันธุ์กระบือสำหรับทำพันธุ์ FD 3/3
 • โรคพาราทูเบอร์คูโลซิสในโคนม โคเนื้อและกระบือสำหรับทำพันธุ์ FD 3/4
 • แบบฟอร์มประเมินฟาร์มปลอดโรคปากและเท้าเปื่อย แบบ FD 3/5
 • ตัวอย่างหนังสือรับรองฟาร์มปลอดโรค
 • แบบรายงานผลการรับรองฟาร์มปลอดโรค

ทะเบียนสัตว์
 • แบบสรุปการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย

งานวัคซีน-เวชภัณฑ์
 • แบบ บ.จ.8