• ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
 • ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
 • O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 • O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 • O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

 

 • O39 แผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริต
 • O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 • O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
 • O41 รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 • O42 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
 • O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
 • O43 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
 • O44 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
 • O45 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • O46 มาตรการป้องกันการรับสินบน
 • O47 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม
 • O48 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ