• มาตรการป้องกันและลงโทษแจ้งข้อมูลเท็จเกี่ยวกับคุณสมบัติและผลงานบุคคลในการขอรับการประเมิน (นายอนุชาติ คำมา นักวิชาการสัตวบาล) รายละเอียด
 • เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 7/2562 ระกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมที่ 3 ยกระดับมาตรฐานการผลิตและเพิ่มมูลค่าน้ำนมในโคคุณภาพสูงล้านนาสู่ความยั่งยืน รายละเอียด
 • ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมที่ 3 ยกระดับมาตรฐานการผลิตและเพิ่มมูลค่าน้ำนมในโคคุณภาพสูงล้านนาสู่ความยั่งยืน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด
 • ประกาศสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายละเอียด
 • รายชื่อผู้ประกอบการสินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับรองมาตรฐานฮาลาลในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ (19 ส.ค. 2562) รายละเอียด
 • ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์บรรทุกพร้อมหลังคา) ปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด (15 ก.ค. 2562)
 • ประกาศสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครบุคคลจ้างเหมาผู้ช่วยปฏิบัติงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง รายละเอียด (3 ก.ค. 2562)
 • ประกาศสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล จำนวน 1 อัตรา รายละเอียด (21 มิ.ย. 2562)
 • ประกาศสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ (การประเมินครั้งที่ 2) รายละเอียด (19 มิ.ย. 2562)
 • ประกาศสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินความรู้เฉพาะตำแหน่ง ความรู้ทั่วไป (การประเมินครั้งที่ 1) ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล จำนวน 1 อัตรา รายละเอียด (17 มิ.ย. 2562)
 • ประกาศสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ เรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาล 1 อัตรา สังกัด สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียด (31 พ.ค. 2562)
 • ประกาศสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ (สอบ) ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล ปฏิบัติงานประจำศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ รายละเอียด (28 พ.ค. 2562)
 • แนวทางการเตรียมความพร้อมเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (Contingency plan) และแนวทางเวชปฏิบัติของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (Clinical Practice Guideline) รายละเอียด
 • ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องรับสมัครบุคคลจ้างเหมาผู้ช่วยปฏิบัติงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง