86491064 2493573244232361 4406141128592588800 o

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.00 น. น.สพ.พงศ์พัฒน์ ขัตพันธุ์ ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP : Community of Practice) ตามตัวชี้วัด การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 1/2563 หัวข้อการเขียนโครงการเพื่อของบประมาณยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีตัวแทนจากแต่ละกลุ่ม/ฝ่าย และอำเภอเข้าร่วม 22 คน เพื่อทำความเข้าใจกรอบยุทธศาสตร์ระดับต่างๆร่วมกัน, ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของการเลี้ยงสัตว์ 3 ชนิดได้แก่ หมูดำ, ไก่ประดู่หางดำ และโคนม รวมถึงรูปแบบการเขียนโครงการด้านปศุสัตว์ที่สอดคล้องกับความต้องการในพื้นที่ เป็นต้น

 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์เขต 9