117098481 2633213723601645 7056002752340359777 o

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานโครงการจัดตั้งศูนย์พักพิงสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยมีแนวทางการบูรณาการทั้งภาครัฐ ภาคสถาบันการศึกษาและภาคเอกชน เพื่อร่วมกันจัดตั้งศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดขึ้นเป็นตัวอย่างในด้านการจัดการสวัสดิภาพสัตว์และการบริหารจัดการศูนย์พักพิงต้นแบบ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแบบอย่างในการดำเนินการต่อไป