S 11206694

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 9.00 น. ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ นายพงศ์พัฒน์ ขัตพันธุ์ เป็นประธานในการชุมนุมนักปฏิบัติ เพื่อเป็นการดำเนินการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารอบที่ 1/2564 ตามตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จในการพัฒนา โดยวิธีเรียนรู้ด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2564 ในหมวดหลักสูตรทั่วไป การพัฒนาองค์ความรู้ (Knowledge Development) การบริหารอย่างมืออาชีพ หลังจากนั้นจะมีการจัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP : Community of Practice) เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรในหน่วยงานและเป็นแบบอย่างที่ดี โดยมีข้าราชการและพนักงานราชการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวจำนวน 10 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่