S 11206704

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 9.00 น. น.สพ.พงศ์พัฒน์ ขัตพันธุ์ ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนมีนาคม 2564 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานด้านต่างๆ โดยมีหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และปศุสัตว์อำเภอทั้ง 25 อำเภอเข้าร่วม ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่