117098481 2633213723601645 7056002752340359777 o

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานโครงการจัดตั้งศูนย์พักพิงสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยมีแนวทางการบูรณาการทั้งภาครัฐ ภาคสถาบันการศึกษาและภาคเอกชน เพื่อร่วมกันจัดตั้งศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดขึ้นเป็นตัวอย่างในด้านการจัดการสวัสดิภาพสัตว์และการบริหารจัดการศูนย์พักพิงต้นแบบ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแบบอย่างในการดำเนินการต่อไป


S 6799365

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ นายพงศ์พัฒน์ ขัตพันธุ์ เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ต Web Conference เรื่อง การรับสมัครผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมเข้าร่วมโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ซึ่งมีหน่วยงานเข้าร่วมประกอบด้วย ปศุสัตว์เขต 1, ปศุสัตว์เขต 5, ปศุสัตว์เขต 7, ปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี, ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา, ปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี, ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ และปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น


88265897 2507969652792720 2254954789286707200 o

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15.00 น. นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุม คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน กลุ่ม 4 (เขตปศุสัตว์ที่ 5 และเขตปศุสัตว์ที่ 6) ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมชั้นสอง สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่

88196492 2507974112792274 6438335746855141376 o

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. น.สพ.พงศ์พัฒน์ ขัตพันธุ์ ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมผู้ประกอบการไก่ไข่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแจ้งข้อกฎหมายและระเบียบกฎเกณฑ์สำคัญที่เกี่ยวเนื่องกับผู้ประกอบการไก่ไข่ และหารือแนวทางการสนับสนันกิจกรรมป้องกันปัญหาหมอกควันไฟป่าในพื้นที่ฯ ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่

86491064 2493573244232361 4406141128592588800 o

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.00 น. น.สพ.พงศ์พัฒน์ ขัตพันธุ์ ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP : Community of Practice) ตามตัวชี้วัด การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 1/2563 หัวข้อการเขียนโครงการเพื่อของบประมาณยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีตัวแทนจากแต่ละกลุ่ม/ฝ่าย และอำเภอเข้าร่วม 22 คน เพื่อทำความเข้าใจกรอบยุทธศาสตร์ระดับต่างๆร่วมกัน, ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของการเลี้ยงสัตว์ 3 ชนิดได้แก่ หมูดำ, ไก่ประดู่หางดำ และโคนม รวมถึงรูปแบบการเขียนโครงการด้านปศุสัตว์ที่สอดคล้องกับความต้องการในพื้นที่ เป็นต้น