แผนพัฒนารายบุคคล(IDP)ตามการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2563

รอบที่ 2/2563


แบบฟอร์มที่ IDP: 
แผนพัฒนารายบุคคล

การวางแผน
หนังสือเวียนภายในเพื่อสื่อสาร เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาบุคลากร
รายงานการประชุม ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 เพื่อประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาบุคลากรรอบที่ 2/2563 (รายละเอียดอยู่หน้าที่ 4)
ลายเซ็นชื่อเข้าประชุมเพื่อรับทราบแผนพัฒนาบุคลากร
• การมอบหมายงานพิเศษโดยปศุสัตว์จังหวัด (Best Practice) ตามแผนลำดับที่ 54 จำนวน 1 คน

การดำเนินงาน
คู่มือสำหรับศึกษาเพื่อประกอบการใช้งานที่ได้รับมอบหมาย
ภาพถ่าย ภาพถ่ายการดำเนินงานระหว่างการถ่ายทำวิดีโอ และการตัดต่อ

การประเมินผลการเรียนรู้
ผลการประเมินก่อน-หลัง การมอบหมายงาน

การติดตามการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
การติดตามผลหลังเสร็จสิ้นการมอบหมายงานพิเศษการเรียนรู้การตัดต่อวิดีทัศน์เพื่อประชาสัมพันธ์องค์กร
ผลงานที่ได้จากการได้รับมอบหมายงานพิเศษ

  •  โครงการแพะ-แกะ ล้านนา

 

  •  สถานที่พักพิงสัตว์ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ (ต่อยอดการใช้ประโยขน์)