การขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ (DLD Co ordinator) : DLD-C ประจำปีงบประมาณ 1/2566

1.สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือ คณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ ระดับพื้นที่
     - การแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ (DLD Co - Ordinator : DLD - C) จังหวัดเชียงใหม่ (ดาวน์โหลดไฟล์...)
     - คำสั่งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ (DLD Co - Ordinator : DLD - C)
       จังหวัดเชียงใหม่ (ดาวน์โหลดไฟล์...)
2.รายละเอียดแผนงานและภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ดาวน์โหลดไฟล์...)
3.รายงานการประชุมและหนังสือแจ้งรายงานการประชุมให้แก่หน่วยงานภายในจังหวัด
     - รายงานการประชุมการขับเคลื่อนนโยบายกรมปศุสัตว์ DLD Co-ordinator : DLD - C ครั้งที่ 1 (ดาวน์โหลดไฟล์...)
     - รายงานการประชุมการขับเคลื่อนนโยบายกรมปศุสัตว์ DLD Co-ordinator : DLD - C ครั้งที่ 2 (ดาวน์โหลดไฟล์...)
4.รูปภาพหรือเอกสารแสดงการประสานงานราชการระหว่างหน่วยงานของกรมปศุสัตว์และหน่วยงานต่างๆ ภายในจังหวัด
     - ภาพการประชุมการขับเคลื่อนนโยบายกรมปศุสัตว์ DLD Co-ordinator : DLD - C ครั้งที่ 1 (ดาวน์โหลดไฟล์...)
     - ภาพการประชุมการขับเคลื่อนนโยบายกรมปศุสัตว์ DLD Co-ordinator : DLD - C ครั้งที่ 2 
(ดาวน์โหลดไฟล์...)
5.รายงานสรุปผลการดำเนินการเสนอกรมปศุสัตว์ (ดาวน์โหลดไฟล์...)
6.รูปภาพหรือเอกสารแสดงผลลัพธ์ในการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ที่ประสบความสำเร็จ (ดาวน์โหลดไฟล์...)