แผนพัฒนารายบุคคล(IDP)ตามการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2562


รอบที่ 2/2562
แบบฟอร์มที่ IDP: A แผนพัฒนารายบุคคล(excel, pdf)
แบบฟอร์มที่ IDP: B pdf

การวางแผน


การดำเนินงาน


การประเมินผลการเรียนรู้


การติดตามการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน