แผนพัฒนารายบุคคล(IDP)ตามการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2563

รอบที่ 1/2563


แบบฟอร์มที่ IDP:
แผนพัฒนารายบุคคล

การวางแผน
   • หนังสือเวียนภายในเพื่อสื่อสาร เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาบุคลากร
   • รายงานการประชุม ประจำเดือนมกราคม 2563 เพื่อประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาบุคลากรรอบที่ 1/2563 (รายละเอียดอยู่หน้าที่ 3)
   • ลายเซ็นชื่อเข้าประชุมเพื่อรับทราบแผนพัฒนาบุคลากร
   • แบบสอบถามออนไลน์

การดำเนินงาน
   • โครงการชุมนุมนักปฏิบัติ (CoP: Community of Practice) เรื่อง การเขียนโครงการเพื่อของบประมาณด้านยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์
   • ภาพถ่าย การชุมนุมนักปฏิบัติการเขียนโครงการเพื่อของบประมาณด้านยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์
   • เอกสารประกอบ 1.แบบฟอร์มการเขียนโครงการ, 2.ยุทธศาสตร์ระดับต่างๆ, 3.ตัวอย่างเขียนโครงการ
   • ใบเซ็นชื่อผู้เข้าร่วมชุมนุมนักปฏิบัติ

การประเมินผลการเรียนรู้
   • ผลการประเมินหลังสิ้นสุดโครงการ และสรุปรายงานผลการพัฒนา

การติดตามการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
   • การติดตามผลหลังเสร็จสิ้นการชุมนุมนักปฏิบัติ (CoP : Community of Practice)

   • ตัวอย่างโครงการเพื่อของบประมาณด้านยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ที่ได้จากกิจกรรมชุมนุมนักปฏิบัติ