เมื่อวันที่ 21ธันวาคม 2564 เวลา 11.00 น. นายสัตวแพทย์อนุสรณ์ หอมขจร ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายสัตวแพทย์สุวิทย์ ประชุม หน.กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์, นายสมคิด บุญชัยสัตวแพทย์อาวุโส และนายอนุชาติ คำมา นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานศึกษาและพัฒนาปศุสัตว์ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในการนี้ นายไชยฤทธิ์ ศิริชัย หน.งานศึกษาและพัฒนาปศุสัตว์ เป็นผู้รายงานภาระกิจที่สำคัญ อาทิเช่น งานสาธิตการเลี้ยงโคนม โคเนื้อ แพะ แกะ สัตว์ปีก และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งสาธิต เรียนรู้ ศึกษา เพื่อต่อยอดสร้างอาชีพและรายได้แก่ผู้สนใจได้ต่อไป

186601