"สุ่มตรวจติดตามการจัดส่งนมโรงเรียน โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน"


เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ โดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ตามประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาชน เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับนมโรงเรียนในวันเปิดภาคเรียนตั้งแต่วันแรก โดยมีการสุ่มตรวจติดตามจำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่เขตตำบลพระสิงห์ และโรงเรียนวัดพวกช้างเขตตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่าทั้ง 2 โรงเรียนมี ชนิด/ปริมาณ คุณภาพน้ำนม และการเก็บรักษาน้ำนม ตรงตามข้อกำหนด

463286