เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 นายอนุสรณ์หอมขจร ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสันทราย ตรวจติดตามการดำเนินงาน ตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่1 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

209204