เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 10.30 น. ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ นายอนุสรณ์ หอมขจร  ร่วมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาการดำเนินโครงการแพะ-แกะล้านนา โดยมีผู้ร่วมหารือคือตัวแทนเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงแพะจังหวัดเชียงใหม่ ที่เข้าร่วมโครงการแพะ-แกะ ล้านนา ทั้ง 7 กลุ่ม  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ ปศอ.ที่รับผิดชอบดูแลกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯทั้ง 7 อำเภอ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่

S 24010804