วันที่ 27-28 มิถุนายน 2565 นายสัตวแพทย์อนุสรณ์  หอมขจร ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ จัดฝึกอบรม หลักสูตร การแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม โครงการส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ภายใต้โครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ณ สหกรณ์เครดิต ยูเนียนบ้านศรีงาม ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ให้กับกลุ่มแปลงใหญ่ไก่พื้นเมืองอำเภอสันทราย แม่แตงและฝาง จำนวน 20 ราย โดยแปรรูปผลิตภัณฑ์จำนวน 3 ผลิตภัณฑ์  ได้แก่ 1. ไส้อั่วไก่ผสมบุก 2.ไก่มาริเนต 3. ไก่รมควัน ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่

S 117596169