เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 นายอนุสรณ์ หอมขจร ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อเฉลิมพระเกียรติศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โดยมีประชาชนนำสุนัขและแมวด้อยโอกาสเข้าร่วมรับบริการดังนี้
     1. รับบริการผ่าตัดทำหมันจำนวน 80 ตัว
             - สุนัข 18 ตัว (เพศเมีย 13 ตัว เพศผู้ 5 ตัว)
             - แมว 62 ตัว (เพศเมีย 38 ตัว เพศผู้ 24 ตัว)
     2. รับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 52 ตัว

S 54689799