S 6799365

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ นายพงศ์พัฒน์ ขัตพันธุ์ เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ต Web Conference เรื่อง การรับสมัครผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมเข้าร่วมโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ซึ่งมีหน่วยงานเข้าร่วมประกอบด้วย ปศุสัตว์เขต 1, ปศุสัตว์เขต 5, ปศุสัตว์เขต 7, ปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี, ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา, ปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี, ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ และปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น