1. ติดต่อซื้อวัคซีนป้องกันโรคสัตว์ได้ที่ไหน และมีวัคซีนชนิดใดจำหน่ายบ้าง
    ตอบ ติดต่อขอซื้อวัคซีนป้องกันโรคได้ที่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด และวัคซีนที่จำหน่าย ได้แก่ วัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยสำหรับโค-กระบือ , วัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยสำหรับสุกร, วัคซีนป้องกันโรคเฮโมรายิกเซฟติซีเมีย, วัคซีนป้องกันโรคอหิวาต์สุกร, วัคซีนป้องกันโรคนิวคลาสเซิล, วัคซีนป้องกันโรคหลอดลมอักเสบติดต่อในไก่, วัคซีนป้องกันโรคฝีดาษไก่ , วัคซีนป้องกันโรคอหิวาต์เป็ด-ไก่, วัคซีนป้องกันโรคกาฬโรคเป็ด , วัคซีนป้องกันโรคแบลคเลก และวัคซีนป้องกันโรคบรูเชลโลซิส
2. วัคซีนป้องกันโรคสัตว์แต่ละชนิดจำหน่ายในราคาเท่าไหร่
    ตอบ 1. วัคซีนอหิวาต์เป็ด – ไก่ ราคา 25 บาท/ขวด (ขนาดบรรจุ 100 โด๊ส/ขวด)
            2. วัคซีนฝีดาษไก่ ราคา 70 บาท/ขวด (ขนาดบรรจุ 200 โด๊ส/ขวด)
            3. วัคซีนรวมนิวคลาสเซิลและหลอดลมอักเสบติดต่อในไก่ ราคา 35 บาท/ขวด (ขนาดบรรจุ 100 โด๊ส/ขวด)
            4. วัคซีนนิวคลาสเซิล เชื้อเป็น สเตรนลาโชต้า ราคา 7 บาท/ขวด (ขนาดบรรจุ 100 โด๊ส/ขวด)
            5. วัคซีนนิวคลาสเซิลเชื้อเป็น สเตรนลาโซต้า ราคา 42 บาท/ขวด (ขนาดบรรจุ 1,000 โด๊ส/ขวด)
            6. วัคซีนหลอดลมอักเสบติดต่อในไก่ ราคา 7 บาท/ขวด (ขนาดบรรจุ 100 โด๊ส/ขวด)
            7. วัคซีนกาฬโรคเป็ด ราคา 80 บาท/ขวด (ขนาดบรรจุ 200 โด๊ส/ขวด)
            8. วัคซีนอหิวาต์สุกร ราคา 30 บาท/ขวด (ขนาดบรรจุ 10 โด๊ส/ขวด)
            9. วัคซีนปากและเท้าเปื่อยสุกร ชนิดไตรวาเลนท์ (O,A,Asia 1) ราคา 1,500 บาท/ขวด (ขนาดบรรจุ 75 โด๊ส/ขวด
           10. วัคซีนปากและเท้าเปื่อยสุกร ชนิดไบวาเลนท์ (O,A) ราคา 1,125 บาท/ขวด (ขนาดบรรจุ 75 โด๊ส/ขวด
           11. วัคซีนปากและเท้าเปื่อยสุกร ชนิดโมโนวาเลนท์ (ความเข้มข้นสูง) ราคา 750 บาท/ขวด (ขนาดบรรจุ 75 โด๊ส/ขวด)
           12. วัคซีนปากและเท้าเปื่อยโค – กระบือ ชนิดไตรวาเลนท์ (O,A,Asia 1) ราคา 200 บาท/ขวด (ขนาดบรรจุ 10 โด๊ส/ขวด)
           13. วัคซีนปากและเท้าเปื่อยโค – กระบือ ชนิดไบวาเลนท์ (O,A) ราคา 150 บาท/ขวด (ขนาดบรรจุ 10 โด๊ส/ขวด)
           14. วัคซีนปากและเท้าเปื่อยโค – กระบือ ชนิดโมโนวาเลนท์ (ความเข้มข้นสูง) ราคา 100 บาท/ขวด (ขนาดบรรจุ 10 โด๊ส/ขวด)
           15. วัคซีนเฮโมรายิกเซฟติซีเมีย ราคา 60 บาท/ขวด (ขนาดบรรจุ 30 โด๊ส/ขวด)
           16. วัคซีนแบลคเลก ราคา 40 บาท/ขวด (ขนาดบรรจุ 20 โด๊ส/ขวด)
           17. วัคซีนบรูเซลโลซีส สเตรน 19 ราคา 30 บาท/ขวด (ขนาดบรรจุ 5 โด๊ส/ขวด)
3. หากต้องการขึ้นทะเบียนเกษตรกรสามารถขึ้นได้ที่ไหน และต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง
    ตอบ สามารถขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่ที่เกษตรกรมีการเลี้ยงสัตว์ และเตรียมเพียงบัตรประชาชนมาสำหรับการขึ้นทะเบียน
4. บริการชนิดใดบ้างที่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ให้บริการผ่านระบบออนไลน์
    ตอบ 1. การขอออกใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
            2. การขอออกใบอนุญาตนำเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
            3. การขอออกใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์
            4. การขอออกใบอนุญาตให้ทำการค้าขายสัตว์ ซากสัตว์ น้ำเชื้อ และเอ็มบริโอ
            5. การขอออกใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบพิเศษ (e - Privilege Permit)