แผนพัฒนารายบุคคล(IDP)ตามการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2564

รอบที่ 1/2564


แบบฟอร์มที่ IDP: 
แผนพัฒนารายบุคคล

แบบฟอร์มที่ IDP: แบบฟอร์มผลการพัฒนารายบุคคล

การวางแผน
• หนังสือเวียนภายในเพื่อสื่อสาร เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาบุคลากร
• รายงานการประชุม ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 เพื่อประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาบุคลากรรอบที่ 1/2564 (รายละเอียดอยู่หน้าที่ 4-5)
• แผนกิจกรรมชุมนุมนักปฏิบัติโดยปศุสัตว์จังหวัด (Best Practice) 

 

การดำเนินงาน
• คู่มือสำหรับศึกษาเพื่อประกอบการอภิปรายผลการศึกษา
• ใบประกาศณียบัตร แสดงหัวข้อที่ศึกษาผ่าน e-Learning สำนักงาน ก.พ. (OCSC) ก่อนที่จะนำความรู้มาอภิปรายร่วมกัน
• ภาพถ่ายการดำเนินงานระหว่างการดำเนินกิจกรรมมนุมนักปฏิบัติโดยปศุสัตว์จังหวัด (Best Practice)
• ลายเซ็นต์ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

 

การประเมินผลการเรียนรู้
• ผลการประเมินก่อน-หลัง กิจกรรมชุมนุมนักปฏิบัติโดยปศุสัตว์จังหวัด (Best Practice)
• แบบอภิปรายผลรายบุคคล

 

การติดตามการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
• แบบติดตามผลหลังเสร็จสิ้น กิจกรรมชุมนุมนักปฏิบัติ