แผนพัฒนารายบุคคล(IDP)ตามการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2564

รอบที่ 2/2564


แบบฟอร์มที่ IDP: 
แผนพัฒนารายบุคคล

แบบฟอร์มที่ IDP: แบบฟอร์มผลการพัฒนารายบุคคล

การวางแผน
• หนังสือเวียนภายในเพื่อสื่อสาร เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาบุคลากร
• รายงานการประชุม ประจำเดือนมิถุนายน 2564 เพื่อประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาบุคลากรรอบที่ 2/2564 (รายละเอียดอยู่หน้าที่ 3)
• แผนกิจกรรมชุมนุมนักปฏิบัติโดยปศุสัตว์จังหวัด (Best Practice) 

การดำเนินงาน
• คู่มือสำหรับศึกษาเพื่อประกอบการอภิปรายผลการศึกษา
• ใบประกาศณียบัตร แสดงหัวข้อที่ศึกษาผ่าน e-Learning สำนักงาน ก.พ. (OCSC) ก่อนที่จะนำความรู้มาอภิปรายร่วมกัน
• ภาพถ่ายการดำเนินงานระหว่างการดำเนินกิจกรรมมนุมนักปฏิบัติโดยปศุสัตว์จังหวัด (Best Practice)
• ลายเซ็นต์ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

การประเมินผลการเรียนรู้
• ผลการประเมินก่อน-หลัง กิจกรรมชุมนุมนักปฏิบัติโดยปศุสัตว์จังหวัด (Best Practice)
• แบบอภิปรายผลรายบุคคล

การติดตามการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
• แบบติดตามผลหลังเสร็จสิ้น กิจกรรมชุมนุมนักปฏิบัติ