แผนพัฒนารายบุคคล(IDP)ตามการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2566

รอบที่ 1/2566

แบบฟอร์มที่ IDP: แผนพัฒนารายบุคคล (ดาวน์โหลดไฟล์...)

แบบฟอร์มที่ IDP: แบบฟอร์มผลการพัฒนารายบุคคล (ดาวน์โหลดไฟล์...)

การวางแผน
• หนังสือเวียนภายในเพื่อสื่อสาร เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาบุคลากร (ดาวน์โหลดไฟล์...)
• รายงานการประชุม ประจำเดือนธันวาคม 2566 เพื่อประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาบุคลากรรอบที่ 1/2566 (รายละเอียดอยู่หน้าที่ 5) (ดาวน์โหลดไฟล์...)
• ลายเซ็นชื่อเข้าประชุมเพื่อรับทราบแผนพัฒนาบุคลากร (ดาวน์โหลดไฟล์...)

การดำเนินงาน (Best Practice)
• คู่มือสำหรับศึกษาเพื่อประกอบการใช้งานที่ได้รับมอบหมาย (ดาวน์โหลดไฟล์...)
• ภาพถ่าย ภาพถ่ายการดำเนินงานระหว่างการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-saraban) (ดาวน์โหลดไฟล์...) 

การประเมินผลการเรียนรู้
• ผลการประเมินก่อน-หลัง การมอบหมายงาน (ดาวน์โหลดไฟล์...)

การติดตามการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
• การติดตามผลหลังเสร็จสิ้นการมอบหมายงานพิเศษการเรียนรู้การใช้งาน ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-saraban) (ดาวน์โหลดไฟล์...)