แผนพัฒนารายบุคคล(IDP)ตามการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2565

รอบที่ 1/2565

แบบฟอร์มที่ IDP: แผนพัฒนารายบุคคล

แบบฟอร์มที่ IDP: แบบฟอร์มผลการพัฒนารายบุคคล

การวางแผน
• หนังสือเวียนภายในเพื่อสื่อสาร เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาบุคลากร
• รายงานการประชุม ประจำเดือนธันวาคม 2564 เพื่อประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาบุคลากรรอบที่ 1/2565 (รายละเอียดอยู่หน้าที่ 4)
• ลายเซ็นชื่อเข้าประชุมเพื่อรับทราบแผนพัฒนาบุคลากร

การดำเนินงาน (Best Practice)
• คู่มือสำหรับศึกษาเพื่อประกอบการใช้งานที่ได้รับมอบหมาย
• ภาพถ่าย ภาพถ่ายการดำเนินงานระหว่างการใช้งานโปรแกรม Google sketchUp

การประเมินผลการเรียนรู้
• ผลการประเมินก่อน-หลัง การมอบหมายงาน

การติดตามการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
• การติดตามผลหลังเสร็จสิ้นการมอบหมายงานพิเศษการเรียนรู้การใช้งาน Google sketchUp
• ผลงานที่ได้จากการได้รับมอบหมายงานพิเศษ