แผนพัฒนารายบุคคล(IDP)ตามการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2565

รอบที่ 2/2565

แบบฟอร์มที่ IDP: แผนพัฒนารายบุคคล

แบบฟอร์มที่ IDP: แบบฟอร์มผลการพัฒนารายบุคคล

การวางแผน
• หนังสือเวียนภายในเพื่อสื่อสาร เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาบุคลากร
• รายงานการประชุม ประจำเดือนมิถุนายน 2565 เพื่อประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาบุคลากรรอบที่ 2/2565 (หน้าที่ 5)
• ลายเซ็นชื่อเข้าประชุมเพื่อรับทราบแผนพัฒนาบุคลากร

การดำเนินงาน (Best Practice)
• คู่มือสำหรับศึกษาเพื่อประกอบการใช้งานที่ได้รับมอบหมาย (การใช้งานโปรแกรม Canva)
• ภาพถ่าย ภาพถ่ายการดำเนินงาน (Learning by Doing โปแกรม Canva)

การประเมินผลการเรียนรู้
• ผลการประเมินก่อน-หลัง การมอบหมายงาน

การติดตามการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน

• การติดตามผลหลังเสร็จสิ้นการมอบหมายงานพิเศษ
• ผลงานที่ได้จากการได้รับมอบหมายงานพิเศษ

• การนำผลงานไปใช้ประโยชน์