แผนพัฒนารายบุคคล(IDP)ตามการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2567

รอบที่ 1/2566

การวางแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2567
    รายละเอียดตามแบบฟอร์ม ดังนี้
        1. แบบฟอร์ม HRD การวางแผนรูปแบบไฟล์ excel (ดาวน์โหลดรายละเอียด...)
        2. แบบฟอร์ม IDP1 การวางแผนเป้าหมายและการวิเคระาห์ตนเอง (รายบุคคล)
              - ข้าราชการ (ดาวน์โหลดรายละเอียด...)
              - พนักงานราชการ (ดาวน์โหลดรายละเอียด...)
        3. แบบฟอร์ม IDP2 ความรู้ ทักษะ ความสามารถ คุณลักษณะที่ต้องการพัฒนารายบุคคล
              - ข้าราชการ (ดาวน์โหลดรายละเอียด...)
              - พนักงานราชการ (ดาวน์โหลดรายละเอียด...)
        4. แบบฟอร์ม IDP3 แผนพัฒนารายบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
              - ข้าราชการ (ดาวน์โหลดรายละเอียด...)
              - พนักงานราชการ (ดาวน์โหลดรายละเอียด...)