แผนพัฒนารายบุคคล(IDP)ตามการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2566

รอบที่ 2/2566

แบบฟอร์มที่ IDP: แผนพัฒนารายบุคคล (ดาวน์โหลดไฟล์...)

แบบฟอร์มที่ IDP: แบบฟอร์มผลการพัฒนารายบุคคล (ดาวน์โหลดไฟล์...)

การวางแผน
   • หนังสือเวียนภายในเพื่อสื่อสาร เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาบุคลากร (ดาวน์โหลดไฟล์...)
   • รายงานการประชุม ประจำเดือนเมษายน 2566 เพื่อประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาบุคลากรรอบที่ 2/2566 (รายละเอียดอยู่หน้าที่ 4) (ดาวน์โหลดไฟล์...)
   • ลายเซ็นชื่อเข้าประชุมเพื่อรับทราบแผนพัฒนาบุคลากร (ดาวน์โหลดไฟล์...)

การดำเนินงาน (Best Practice)
   • คู่มือสำหรับศึกษาเพื่อประกอบการใช้งานที่ได้รับมอบหมาย (ดาวน์โหลดไฟล์...)
   • ภาพถ่าย ภาพถ่ายการดำเนินงานระหว่างการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-saraban) (ดาวน์โหลดไฟล์...)

การประเมินผลการเรียนรู้
   • ผลการประเมินก่อน-หลัง การมอบหมายงาน (ดาวน์โหลดไฟล์...)

การติดตามการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
   • การติดตามผลหลังเสร็จสิ้นการมอบหมายงานพิเศษการเรียนรู้การใช้งาน ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-saraban) (ดาวน์โหลดไฟล์...)