เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.00 น.นายสัตวแพทย์ พงศ์พัฒน์ ขัตพันธุ์ ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และปศุสัตว์อำเภอทั้ง 25 อำเภอ ร่วมรณรงค์(Kick-off)ป้องกันและกำจัดโรคลัมปีสกิน โดยการจัดหน่วยพ่นยาฆ่าเชื้อทำลายเชื้อโรคและหน่วยพ่นยากำจัดแมลง และเริ่มแจกยากำจัดแมลงแก่เกษตรกร พร้อมทั้งเริ่มออกให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคลัมปีสกินและการป้องกัน เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและคลายความวิตกกังวลของเกษตรกร อีกทั้งเป็นการสร้างการรับรู้ความเข้าใจแก่เกษตรกร เกิดความตื่นตัว ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานป้องกัน ควบคุมและกำจัดโรคต่อไป

28564 210530 1

28564 210530 5

 

S 11206704

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 9.00 น. น.สพ.พงศ์พัฒน์ ขัตพันธุ์ ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนมีนาคม 2564 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานด้านต่างๆ โดยมีหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และปศุสัตว์อำเภอทั้ง 25 อำเภอเข้าร่วม ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่


117098481 2633213723601645 7056002752340359777 o

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานโครงการจัดตั้งศูนย์พักพิงสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยมีแนวทางการบูรณาการทั้งภาครัฐ ภาคสถาบันการศึกษาและภาคเอกชน เพื่อร่วมกันจัดตั้งศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดขึ้นเป็นตัวอย่างในด้านการจัดการสวัสดิภาพสัตว์และการบริหารจัดการศูนย์พักพิงต้นแบบ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแบบอย่างในการดำเนินการต่อไป


S 11206694

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 9.00 น. ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ นายพงศ์พัฒน์ ขัตพันธุ์ เป็นประธานในการชุมนุมนักปฏิบัติ เพื่อเป็นการดำเนินการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารอบที่ 1/2564 ตามตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จในการพัฒนา โดยวิธีเรียนรู้ด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2564 ในหมวดหลักสูตรทั่วไป การพัฒนาองค์ความรู้ (Knowledge Development) การบริหารอย่างมืออาชีพ หลังจากนั้นจะมีการจัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP : Community of Practice) เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรในหน่วยงานและเป็นแบบอย่างที่ดี โดยมีข้าราชการและพนักงานราชการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวจำนวน 10 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่


S 6799365

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ นายพงศ์พัฒน์ ขัตพันธุ์ เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ต Web Conference เรื่อง การรับสมัครผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมเข้าร่วมโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ซึ่งมีหน่วยงานเข้าร่วมประกอบด้วย ปศุสัตว์เขต 1, ปศุสัตว์เขต 5, ปศุสัตว์เขต 7, ปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี, ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา, ปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี, ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ และปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น