×

คำเตือน

JFolder: :files: Path is not a folder. Path: /home/pvlocmi/domains/pvlo-cmi.dld.go.th/public_html/webnew/images/photos/NEWS/2565/หารือแนวทางการจักการใช้พื้นที่ก่อสร้างศูนย์พักพิงสัตว์  21 ธ.ค. 64
×

แจ้งให้ทราบ

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/photos/NEWS/2565/หารือแนวทางการจักการใช้พื้นที่ก่อสร้างศูนย์พักพิงสัตว์  21 ธ.ค. 64

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายสัตวแพทย์อนุสรณ์ หอมขจร ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายสัตวแพทย์สุวิทย์ ประชุม หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และนายนรินทร์ นวีภาพ ปศุสัตว์อำเภอแม่ริม ลงพื้นที่ประชุมหารือแนวทางการจักการใช้พื้นที่ก่อสร้างศูนย์พักพิงสัตว์ จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ได้แก่ อบต.ห้วยทราย กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ผู้อำนวยการสหกรณ์นิคมแม่แตง ประธานสหกรณ์นิคมแม่ริม หน่วยป้องกันรักษาป่าแม่ริม เป็นต้น ในการนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีการวางหมุดเพื่อกำหนดเขตที่ดินตามแนวพิกัดที่ได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ เพื่อสร้างแบบแปลนการก่อสร้างและระบบสาธารณูปโภคต่อไป

186666

{gallery}photos/NEWS/2565/หารือแนวทางการจักการใช้พื้นที่ก่อสร้างศูนย์พักพิงสัตว์  21 ธ.ค. 64{/gallery}

 

 

เมื่อวันที่ 21ธันวาคม 2564 เวลา 11.00 น. นายสัตวแพทย์อนุสรณ์ หอมขจร ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายสัตวแพทย์สุวิทย์ ประชุม หน.กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์, นายสมคิด บุญชัยสัตวแพทย์อาวุโส และนายอนุชาติ คำมา นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานศึกษาและพัฒนาปศุสัตว์ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในการนี้ นายไชยฤทธิ์ ศิริชัย หน.งานศึกษาและพัฒนาปศุสัตว์ เป็นผู้รายงานภาระกิจที่สำคัญ อาทิเช่น งานสาธิตการเลี้ยงโคนม โคเนื้อ แพะ แกะ สัตว์ปีก และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งสาธิต เรียนรู้ ศึกษา เพื่อต่อยอดสร้างอาชีพและรายได้แก่ผู้สนใจได้ต่อไป

186601

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.00 น.นายสัตวแพทย์ พงศ์พัฒน์ ขัตพันธุ์ ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และปศุสัตว์อำเภอทั้ง 25 อำเภอ ร่วมรณรงค์(Kick-off)ป้องกันและกำจัดโรคลัมปีสกิน โดยการจัดหน่วยพ่นยาฆ่าเชื้อทำลายเชื้อโรคและหน่วยพ่นยากำจัดแมลง และเริ่มแจกยากำจัดแมลงแก่เกษตรกร พร้อมทั้งเริ่มออกให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคลัมปีสกินและการป้องกัน เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและคลายความวิตกกังวลของเกษตรกร อีกทั้งเป็นการสร้างการรับรู้ความเข้าใจแก่เกษตรกร เกิดความตื่นตัว ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานป้องกัน ควบคุมและกำจัดโรคต่อไป

28564 210530 1

28564 210530 5

 

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 16.30 น. นายสัตวแพทย์อนุสรณ์ หอมขจร ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายสัตวแพทย์สุวิทย์ ประชุม หน.กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และนายบุญชู ช่างปัด ปศุสัตว์อำเภอแม่แตง ลงพื้นที่เยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคกระบือ ในพื้นที่ อ.แม่แตง เพื่อให้คำแนะนำในการจัดการป้องกันโรคระบาดที่สำคัญ เช่น โรคปากและเปื่อย โรคคอบวม และโรคลัมปี สกิน เป็นต้น ทั้งนี้ หวังผลสัมฤทธิ์ให้สัตว์เลี้ยงของเกษตรกรมีสุขภาพที่ดี ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคระบาด และสนับสนุนสร้างอาชีพ รายได้ของเกษตรกรให้มากขึ้น รวมถึงเป็นตัวอย่างฟาร์มเลี้ยงสัตว์ที่มีระบบการป้องกันความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity) เป็นลำดับต่อไป

184290

184288

184291

184292

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S 11206704

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 9.00 น. น.สพ.พงศ์พัฒน์ ขัตพันธุ์ ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนมีนาคม 2564 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานด้านต่างๆ โดยมีหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และปศุสัตว์อำเภอทั้ง 25 อำเภอเข้าร่วม ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่