ไม่เผยแพร่

วิสัยทัศน์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่   “ ปศุสัตว์ยั่งยืน ประชาชนมั่งคั่ง ประเทศชาติมั่นคง ”

พันธกิจ
     1. ศึกษา วิจัยและพัฒนา ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
     2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการผลิตให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
     3. ป้องกัน ควบคุม ให้บริการและแก้ไขปัญหาโรคสัตว์แบบมีส่วนร่วม
     4. กำกับ ดูแล และอำนวยความสะดวกให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมาย
     1. เพิ่มจำนวนประชากรปศุสัตว์ที่มีคุณภาพ ให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาด
     2. สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในประเทศ
     3. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านปศุสัตว์เพื่อการค้าระหว่างประเทศ

กลยุทธ์
     1. ด้านการพัฒนา (พัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาองค์กร)
     2. ด้านการบริหารจัดการ (จัดระเบียบโครงสร้าง การบริหาร)
     3. ด้านการประชาสัมพันธ์ (การรณรงค์ การตลาด การสร้างเครือข่าย)