ข้อมูล/สถิติ

  • ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์/จำนวนสัตว์ pdffile
  • ข้อมูลการนำเข้าส่งออก pdffile
  • ข้อมูลส่งออกอาหารสัตว์ pdffile
  • ข้อมูลนำเข้าอาหารสัตว์ pdffile