nogiftpolicy landscape

 1. รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy 2566 (รายละเอียด)

 2. ประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567