ค่านิยมองค์กร " I2 - SMART "

I = Innovation (สร้างนวัตกรรม)
I = Integration (ทำงานแบบบูรณาการ)
S = Standard (สร้างมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์)
M = Mastery (การทำงานอย่างมืออาชีพ)
A = Agility (ความคล่องตัวและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง)
R = Responsibility (มีความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ)
T = Teamwork (มุ่งมั่นในการทำงานร่วมกัน)