1. รายการการจัดซื้อจัดจ้าง (รายละเอียด)

2. ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง (รายละเอียด)

3. รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รายละเอียด)