วิสัยทัศน์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่   “ ปศุสัตว์ยั่งยืน ประชาชนมั่งคั่ง ประเทศชาติมั่นคง ”