IMGP3873             

                สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค สังกัดกรม ปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก่อตั้งขึ้นตามประกาศราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงการจัดระเบียบ ราชการ กรมปศุสัตว์และสัตว์พาหนะ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2494 ในขณะนั้นมีชื่อว่า “สัตวแพทย์ จังหวัด” และมี “สัตวแพทย์อําเภอ” เป็นหน่วยงานย่อย มีผู้ดํารงตําแหน่ง ปศุสัตว์จังหวัดจนถึงปัจจุบัน จํานวน 14 ท่าน ดังนี้

 ชื่อ-สกุล ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง
1. นายขุนแพทย์สัตวบาล    -    -
2. นายสุปี สาริกภูมิ    -    -
3. นายวิจิตร สุวรรณกิติ
   -
   -
4. นายเหรียญชัย บิณฑวิหก
   10 มีนาคม 2518
   31 มีนาคม 2522
5. นายอุดม โพธิ
   1 เมษายน 2522
   31 ธันวาคม 2530
6. นายถนัดดี หนองขุ่นสาร    24 กุมภาพันธ์ 2531    13 พฤศจิกายน 2531
7. นายชาญ เพชรอักษร
   14 พฤศจิกายน 2531
   29 ตุลาคม 2535
8. นายโพธิ์ธวัช รัตนโชติ
   30 ตุลาคม 2535
   8 มกราคม 2539
9. นายวีระวงศ์ โกมลเมนะ
   12 กุมภาพันธ์ 2539
   12 สิงหาคม 2545
10. นายธีระ อนันต์วรปัญญา
   13 สิงหาคม 2563
   23 กรกฎาคม 2549
11. นายจีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ
   24 กรกฎาคม 2549
   2 ธันวาคม 2550
12. นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์
   3 ธันวาคม 2550
   31 ตุลาคม 2557
13. นายสุรเดช สมิเปรม    3 พฤศจิกายน 2557     28 ธันวาคม 2560
14. นายพงศ์พัฒน์ ขัตพันธุ์      4 มกราคม 2561     30 กันยายน 2564
15. นายอนุสรณ์ หอมขจร  11 พฤศจิกายน 2564            ปัจจุบัน