รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง กันยายน 2566 (ดาวน์โหลดไฟล์.....)
เดือนธันวาคม 2566 (ดาวน์โหลดไฟล์.....)
เดือนพฤศจิกายน 2566 (ดาวน์โหลดไฟล์.....)
เดือนตุลาคม 2566 (ดาวน์โหลดไฟล์.....)
เดือนกันยายน 2566 (ดาวน์โหลดไฟล์.....)
เดือนสิงหาคม 2566 (ดาวน์โหลดไฟล์.....)
เดือนกรกฎาคม 2566 (ดาวน์โหลดไฟล์.....)
เดือนมิถุนายน 2566 (ดาวน์โหลดไฟล์.....) 
เดือนพฤษภาคม 2566 (ดาวน์โหลดไฟล์.....)
เดือนเมษายน 2566 (ดาวน์โหลดไฟล์.....)
เดือนมีนาคม 2566 (ดาวน์โหลดไฟล์.....)
เดือนกุมภาพันธ์ 2566 (ดาวน์โหลดไฟล์.....)
เดือนมกราคม 2566 (ดาวน์โหลดไฟล์.....)