เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. น.สพ.อนุสรณ์ หอมขจร ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ในระดับพื้นที่ (DLD Co – Ordinator : DLD – C) จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2566 โดยมีหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม เพื่อให้หน่วยงาน ของกรมปศุสัตว์ ที่มีภารกิจหน้าที่รับผิดชอบขับเคลื่อนนโยบายที่สําคัญของกรมปศุสัตว์ ซึ่งการประชุมในครั้งนี้กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ได้นำเสนอผลการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ในระดับพื้นที่ ตามแผนงาน 4 แผนงานได้แก่ งานด้านการพัฒนาสุขภาพสัตว์, งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, งานตามนโยบายที่สำคัญและเร่งด่วน และงานเชิงบูรณาการในระดับพื้นที่เพื่อนำเสนอแก่คณะกรรมการฯ ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่
====================
“ครอบครัวปศุสัตว์ พร้อมให้บริการ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง”

67266