เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น. น.สพ.อนุสรณ์ หอมขจร ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ในระดับพื้นที่ (DLD Co – Ordinator : DLD – C) จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 7/2566 โดยมีหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม เพื่อให้หน่วยงานของกรมปศุสัตว์ ที่มีภารกิจหน้าที่รับผิดชอบขับเคลื่อนนโยบายที่สําคัญของกรมปศุสัตว์ ทั้งพื้นที่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจังหวัดต่างๆ มีการ ร่วมวางแผนและปฏิบัติงานตามภารกิจของกรมปศุสัตว์ ภายใต้ยุทธศาสตร์ของกรมปศุสัตว์ กลุ่มจังหวัดหรือจังหวัด ให้สําเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ ซึ่งการประชุมในครั้งนี้กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ได้นำเสนอผลการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ในระดับพื้นที่ ตามแผนงาน 4 แผนงานได้แก่ งานด้านการพัฒนาสุขภาพสัตว์, งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, งานตามนโยบายที่สำคัญและเร่งด่วน และงานเชิงบูรณาการในระดับพื้นที่เพื่อนำเสนอแก่คณะกรรมการฯ
       จากนั้นในเวลา 10.30 น. ได้มีการประชุม คณะทำงานจัดทำแผนงานโครงการด้านปศุสัตว์ ภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรับทราบแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดเชียงใหม่ และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ด้านปศุสัตว์ ปีงบประมาณ 2567 และร่วมพิจารณาจัดทำแผนเพื่อเสนอขอรับงบประมาณจากจังหวัดเชียงใหม่ และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ปีงบประมาณ 2568 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ และประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรมซูม (Zoom Meeting)
====================
“ครอบครัวปศุสัตว์ พร้อมให้บริการ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง”

371974010 694664389367836 6790238085513260302 n